Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)


Narodna skupština Mađarske aktivno učestvuje u provođenju programa pomoći EU od ulaska Mađarske u Evropsku uniju. Iskustva parlamentarne administracije stečena tokom pretpristupnog procesa i tokom prve dekade rada u svojstvu nacionalnog parlamenta jedne od država članica EU omogućila su administraciji Országgyűlés da se prijavi za učešće u EU projektima pomoći parlamentima. Ova posebna interparlamentarna aktivnost se pokazala kao uspješna obzirom da je Narodna skupština Mađarske i njena parlamentarna administracija jedna od najaktivnijih u pružanju pomoći u ovoj oblasti. Országgyűlés je provela ili provodi ukupno 9 EU Twinning projekata i ostalih programa tehničke pomoći bilo kao vodeći ili kao mlađi projektni partner. Na Zapadnom Balkanu Narodna skupština Mađarske imala je projekte u Albaniji, Hrvatskoj, Kosovu (prema UNSCR 1244/99) i Makedoniji, dok u široj regiji Jugoistočne Evrope provodi aktivnosti na izgradnji kapaciteta u Bugarskoj, Moldaviji, Rumuniji i Turskoj.

U Twinning programu za parlamente u BiH Országgyűlés je vodeći partner u konzorciju koji vrši implementaciju projekta.

Za više informacija o Országgyűlés, molimo pogledajte:
http://www.parlament.hu

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)