Novi materijali o vidljivosti uključujući brošure, postere i specijalne prezentacije za internetsku stranicu su sada dostupni na internetskoj stranici

Jedan od ciljeva Twinning projekta je pružiti podršku za povećanje učešća civilnog društva u procesu pristupanja EU i doprinijeti većoj vidljivosti uloge parlamenata u ovom procesu. Novi dokumenti o vidljivosti pomažu široj javnosti za sticanje znanja o ulozi nacionalnih parlamenata i parlamentarnih skupština u procesu proširenja EU.

Još jedan cilj ovih publikacija bio je pružiti doprinos informativnim aktivnostima parlamenata u BiH u njihovom odnosu prema javnosti i predstaviti njihove aktivnosti vezane za proces pristupanja EU. Ovim publikacijama bi se pružila i podrška za proširivanje znanja u društvu o EU općenito i o ulozi parlamenata u procesu evropskih integracija konkretno.

Eksperti su pripremili tri različite vrste informacija i materijala o vidljivosti, odnosno, brošuru, poster i prezentaciju na internetskoj stranici sa sličnim sadržajima o parlamentarnim aktivnostima vezanim za EU. Ovi materijali su prevedeni i objavljeni u dogovoru s parlamentima u BiH i u skladu sa uvjetima Evropske unije o vidljivosti.

U ovim publikacijama daje se kratak uvod u historijat odnosa između BiH i EU, govori se o najvažnijim koracima prema pristupanju zemlje u EU općenito, o ulozi parlamenata i parlamentarnih skupština u procesu pristupanja EU i relevantnim partnerima parlamenata u BiH u pitanjima koja se tiču EU.

Elektronske verzije ovih publikacija su sada dostupne na internetskoj stranici Twinning projekta.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)