PARLAMENTI KORISNICI PROJEKTA IZ BiH


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (PSBiH) je dvodomno zakonodavno tijelo na nivou BiH koje se sastoji od dva doma: Predstavničkog doma i Doma naroda.   

Opći podaci
Predstavnički dom sastoji se od 42 poslanika koje građani biraju na općim izborima na bazi proporcionalne zastupljenosti. Dom naroda ima 15 delegata koje nominira Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske. Dvije trećine delegata se bira iz FBiH (5 Bošnjaka i 5 Hrvata), a jedna trećina se bira iz RS (5 Srba). Mandat traje 4 godine. Zakonodavne odluke stupaju na snagu nakon što ih usvoje oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Oba doma imaju predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg koji dolaze iz reda tri različita konstitutivna naroda i koji se rotiraju na mjestu predsjedavajućeg svakih 8 mjeseci. 

Nadležnosti
Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, odobrava budžet i odlučuje o izvorima i iznosu prihoda za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. PSBiH potvrđuje imenovanje predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, daje saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora i odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za provođenje njenih nadležnosti ili nadležnosti koja su joj dodijeljena sporazumom između entiteta. Domovi Parlamentarne skupštine BiH takođe vrše zakonodavnu, informativnu i nadzornu aktivnost i regulišu unutrašnju organizaciju i način svog rada. Zakonodavna funkcija PSBiH pokriva zakonodavne nadležnosti institucija na nivou države Bosne i Hercegovine utvrđene Ustavom i dodatne nadležnosti koje su prenesene na državni nivo.  Sve funkcije i ovlaštenja koja nisu izričito dodijeljena institucijama Bosne i Hercegovine su u nadležnosti entiteta. Državni nivo vlasti može preuzeti nadležnosti u svim pitanjima sa kojima su saglasni entiteti. 

Komisije 
U Predstavničkom domu je 7 stalnih komisija koje pokrivaju njegovu nadležnost: 
Ustavnopravna komisija, Komisija za vanjske poslove, Komisija za vanjsku trgovinu i carine, Komisija za finansije i budžet, Komisija za saobraćaj i komunikacije, Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova i Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH.  

U Domu naroda su 3 stalne komisije: Ustavnopravna komisija, Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije i Komisija za finansije i budžet.  

Uspostavljeno je 6 zajedničkih stalnih komisija: Zajednička komisija za odbranu i sigurnost, Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj, Zajednička komisija za evropske integracije, Zajednička komisija za administrativne poslove i Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglica, azil i etiku.  


Sekretarijat
Sekretarijat pruža stručne, administrativno-tehničke konsultacije, te konsultacije vezane za finansije, informisanje, kao i druge usluge PSBiH. Aktivnosti i zaduženja Sekretarijata se izvode u okviru sljedećih službi: a) Stručne službe Predstavničkog doma, b) Stručne službe Doma naroda, c) Zajedničke službe. Radom Sekretarijata rukovodi Kolegij Sekretarijata kojeg čine sekretar Predstavničkog doma, sekretar Doma naroda i sekretar Zajedničke službe. Ima oko 150 zaposlenih u sve tri službe Sekretarijata.

Za više informacija molimo pogledajte:
https://www.parlament.ba


Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) je dvodomno zakonodavno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine koje se sastoji od Predstavničkog doma i Doma naroda.

Opći podaci
Predstavnički dom se sastoji od 98 poslanika, koje građani biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, dok se Dom naroda sastoji od 58 delegata koje biraju njihove kantonalne skupštine. Od 98 poslanika u Predstavničkom domu, 73 se biraju direktno iz izbornih jedinica dok se 25 mjesta dodjeljuje po sistemu kompenzacionih mandata. Oba doma imaju predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg koji dolaze iz različitih konstitutivnih naroda. 

Nadležnosti
Parlament FBiH je zadužen za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH; za potvrđivanje Vlade FBiH većinom glasova; za izmjene i dopune Ustava FBiH; provođenje zakona i ostalih akata kojima se provode nadležnosti dodijeljene FBiH; usvajanje budžeta FBiH; davanje odobrenja kantonima za zaključivanje sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama ako je to odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine; odobravanje sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; donošenje budžeta Federacije i provođenje zakona kojima se uvode porezi i na drugi način obezbjeđuje neophodno finansiranje.


Komisije/odbori
Predstavnički dom ima 26 stalnih komisija i odbora: Ustavnu komisiju, Zakonodavno-pravnu komisiju, Administrativnu komisiju, Komisiju za evropske integracije, Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Komisiju za bezbjednost, Komisiju za izbor i imenovanje, Komisiju za informisanje, Komisiju za jezička pitanja, Mandatno-imunitetsku komisiju, Komisiju za jednakopravnost spolova, Komisiju za lokalnu samoupravu, Komisiju za pitanja mladih,  Etičku komisiju, Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku, Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju, Odbor za promet i komunikacije, Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju, Odbor za pravdu i opću upravu, Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Odbor za boračka i invalidska pitanja, Odbor za rad i socijalnu zaštitu, Odbor za zdravstvo, Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam.

Dom naroda ima 19 stalnih komisija i odbora: Komisiju za ustavna pitanja, Zakonodavno-pravnu komisiju, Administrativnu komisiju, Komisiju za ljudska prava i slobode, Komisiju za sigurnost, Komisiju za izbor i imenovanja, Komisiju za informisanje, Komisiju za jezička pitanja, Komisiju za jednakopravnost spolova, Mandatno-imunitetsku komisiju, Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet, Odbor za privredu, Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove, Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Odbor za   denacionalizaciju i privatizaciju, Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu, Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih, Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Domovi su uspostavili dvije zajedničke komisije: Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju. 

Sekretarijat
Svaki dom PFBiH ima svoju službu kojom rukovodi sekretar. Parlament ima ukupno oko 100 zaposlenih u tri službe: Stručnoj službi Doma naroda, Stručnoj službi Predstavničkog doma i Zajedničkoj službi. Većina osoblja je raspoređena u komisije/odbore.

Za više informacija molimo pogledajte:
http://www.parlamentfbih.gov.ba


Narodna skupština Republike Srpske


Opći podaci
Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) je zakonodavno tijelo Republike Srpske (RS), koje funkcioniše kao jednodomno tijelo sa 83 neposredno izabrana poslanika sa mandatom u trajanju od četiri godine. 

Predsjednik i potpredsjednici moraju dolaziti iz različitih konstitutivnih naroda. Svaki saziv parlamenta odlučuje o broju potpredsjednika, koji može biti do 4 potpredsjednika. 

 
Nadležnosti
NSRS odlučuje o promjenama Ustava RS, donosi zakone, druge propise i opće akte, budžete i završne račune, utvrđuje teritorijalnu organizaciju Republike, raspisuje referendum, raspisuje javni zajam i odlučuje o zaduženju Republike, raspisuje izbore poslanika Narodne skupštine i predsjednika RS, bira, imenuje i razrješava funkcionere, u skladu sa Ustavom i zakonom vrši kontrolu rada Vlade i njenih organa, daje amnestiju i bira delegate iz NSRS u Dom Naroda PSBiH
 
Odbori/komisije 
NSRS ima 20 stalnih odbora, dvije komisije i Vijeće nacionalnih manjina. Radna tijela su: Komisija za izbor i imenovanje, Administrativna komisija, Odbor za finansije i budžet, Zakonodavni odbor, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbor za  bezbjednost, Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor, Odbor jednakih mogućnosti, Odbor za zaštitu životne sredine, Odbor za ustavna pitanja, Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, Odbor za boračko-invalidsku zaštitu, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, Odbor za pitanja djece, mladih i sporta, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, Odbor za reviziju, Odbor za trgovinu i turizam, Odbor za privredu, Odbor za lokalnu samoupravu i Vijeće nacionalnih manjina.

Sekretarijat
Na čelu parlamentarne službe se nalazi generalni sekretar. Ona trenutno broji 80 zaposlenih od kojih skoro polovina obavlja administrativne poslove. 

Za više informacija molimo pogledajte:
http://www.narodnaskupstinars.net


Skupština Brčko distrikta


Opći podaci
Skupština Brčko distrikta (SBD) je parlamentarna skupština jedinice lokalne samouprave Brčko distrikta; ima 31 zastupnika – dvoje pripada nacionalnim manjinama – koji se biraju na neposrednim izborima sa mandatom od četiri godine. 

Skupština ima jednog predsjednika i jednog potpredsjednika. Gradonačelnik Brčko distrikta, predsjednik i potpredsjednik SBD ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. 

Skupština Brčko distrikta se bira na lokalnim izborima. Sljedeći lokalni izbori će se održati 2016. godine.

Nadležnosti
Zbog svog specifičnog statusa, Brčko distrikt ima široke zakonodavne nadležnosti u poređenju sa entitetima. Skupština usvaja Statut Brčko distrikta i Poslovnik o radu Skupštine, usvaja budžet Distrikta, usvaja zakone Distrikta, usvaja druge odluke i rezolucije, odlučuje o javnim zajmovima i zaduživanjima Distrikta koji su podložni usklađivanju sa pravilima i politikama Centralne banke BiH, bira i razrješava gradonačelnika Distrikta u skladu sa Statutom Distrikta, nadgleda rad Vlade Distrikta i cjelokupne uprave Distrikta naročito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima administracije, ocjenjuje rad gradonačelnika, razmatra godišnje izvještaje o reviziji koju provodi Ured za reviziju BiH.
Komisije 
U SBD je uspostavljeno 17 stalnih komisija: Komisija za budžet, Komisija za zaštitu ljudskih prava, Zakonodavna komisija, Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu,  Komisija za izbor i imenovanja, Mandatsko-imunitetska komisija, Komisija za upravu i finansije, Komisija za javnu bezbjednost i nadzor nad radom policije, Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama, Komisija za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana, Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline, Komisija za praćenje primjene Poslovnika, Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja zastupnika Skupštine Brčko distrikta BiH, Komisija za evropske integracije, Komisija za ravnopravnost spolova, Komisija za mlade i Komisija za borbu protiv korupcije.

Sekretarijat
Na čelu Stručne službe Skupštine se nalazi generalni sekretar. Ona broji 36 zaposlenih, od kojih većina obavlja administrativne poslove.

Za više informacija molimo pogledajte:
http://www.skupstinabd.ba

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)