Politički rukovodioci četiri parlamenta u BiH složili se da osnaže ulogu parlamenata u procesu evropskih integracija i potpisali Koncept mehanizma saradnje u poslovima vezanim za proces integracija u EU

Na svečanosti u povodu završetka dvogodišnjeg Twinning projekta Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU predsjedavajući/predsjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine potpisali su dokument kojim se na više nivoa uspostavlja sistem neformalne saradnje između parlamenata u BiH vezano za proces integracija u EU. Saradnja se zasniva na uzajamnosti, zajedničkom radu i dogovorima i djelovanju putem konsenzusa uz poštivanje Ustavom utvrđenih struktura. Mehanizam saradnje počiva na četiri glavna nivoa: konferenciji predsjedavajućih/predsjednika domova/parlamenata, Parlamentarnom forumu za evropske integracije, saradnji sektorskih radnih tijela i saradnji na administravnom nivou u cilju redovne koordinacije aktivnosti vezanih za EU. U Konceptu se opisuje uloga, učesnici, obim djelovanja i učestalost saradnje na svakom od ovih nivoa.

Pored ovog rezultata, rukovodstva sva četiri parlamenta donijela su odluku da će implementirati rezultate Projekta sadržane u akcionim planovima koji uključuju 250-300 konkretnih aktivnosti za svaki od parlamenata. U tijesnoj saradnji i uz saglasnost parlamenata u BiH Projekat je sačinio nekoliko stotina preporuka u svim aspektima funkcioniranja parlamenata s posebnom osvrtom na poslove vezane za proces integracija u EU. Preporuke pozivaju na konkretne aktivnosti u sva četiri parlamenta. Twinning projekat je na osnovu preporuka izradio prilagođene akcione planove za svaki parlament pojedinačno. Ovi akcioni planovi osiguravaju jasnu strukturu i mapu puta za osnaživanje funkcioniranja parlamenata u BiH i za njihovu pripremu za proces integracija u EU. Parlamenti u BiH su u Zajedničkoj izjavi koju su usvojili kolegiji državnog i entitetskih parlamenata, te Skupština Brčko distrikta, donijeli odluku da implementiraju preporuke Twinning projekta kako su navedene u akcionim planovima.Pored rada na izradi prijedloga konkretnih radnji, Projekat je takođe realizirao složen program edukacije sa preko 40 seminara i radionica. Ti događaji su organizirani za sva četiri parlamenta na dvije lokacije, u Sarajevu i Banja Luci, dok su se određene posebne edukacije organizirale i u Brčkom. Twinning projekat je članovima parlamenata i zaposlenima u parlamentima pružio priliku za direktan uvid u rad nekoliko parlamenata u zemljama članicama EU kroz organizaciju studijskih posjeta u sedam zemalja članica i jedne posjete institucijama EU, kao i programa stažiranja u dvije zemlje članice EU.
Predstavnici parlamenata zemalja članica EU koje su implementirale Projekat, g. István Jakab, zamjenik predsjednika Narodne skupštine Mađarske i g. Marcel Rogemont, predsjedavajući grupe prijateljstva BiH-Francuska u Narodnoj skupštini Francuske su se obratili prisutnima na ovom događaju, uz predstavnike četiri institucije korisnice Projekta: g. Ognjena Tadića, predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH, gđe. Borjane Krišto, predsjedavajuće Predstavničkog doma PSBiH, g. Edina Mušića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma PFBiH, g. Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i g. Đorđe Kojića, predsjednika Skupštine Brčko distrikta. Melvin Asin, šef Odjela za saradnju pri Delegaciji EU u BiH se takođe obratio prisutnima. Ostvarene rezultate Projekta je predstavio g. Zoltán Horváth, rukovodilac Projekta ispred zemalja članica.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)