Završna konferencija o rezultatima Projekta sa generalnim sekretarima

Konferencija je održana 18-19. januara na Vlašiću. Konferencija sa generalnim sekretarima je organizirana sedmicu dana prije svečanosti u povodu završetka Projekta na političkom nivou. Poslužila je kao neposredno sredstvo ka omogućavanju finaliziranja okvira za parlamentarnu saradnju i preporuka (parlamentarnih akcionih planova) Twinning projekta.G. Zoltán Horváth, rukovodilac Projekta ispred zemalja članica, je istakao značaj ovog sastanka kao trećeg sastanaka ovog tipa koji se održava u sklopu Twinning projekta. U toku diskusije finaliziran je tekst Koncepta mehanizma saradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u EU. Nakon opće rasprave o ovoj temi uslijedili su sastanci na kojima su učesnici finalizirali tekstove revidiranih akcionih planova za pojedine parlamente.

Planirano je da kolegiji parlamenata na državnom i entitetskom nivou, te Skupština Brčko distrikta,  odnosno sva četiri parlamenta u BiH, usvoje revidirane akcione planove do kraja januara 2016. godine.

Svi sekretari i generalni sekretari su izrazili svoje zadovoljstvo rezultatima Projekta i predanim radom predstavnika Twinning projekta iz zemalja članica EU koji stalno borave u Bosni i  Hercegovini. Izrazili su svoju iskrenu nadu da će zemlje članice nastaviti s pružanjem tehničke pomoći parlamentima u BiH (uključujući i kantonalne skupštine) u procesu evropskih integracija.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)