LINKOVI


Parlamenti korisnici projekta u Bosni i Hercegovini

       - Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
         https://www.parlament.ba/Default.aspx?template_id=1&pril=b&langTag=en-US 

       - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
         http://www.parlamentfbih.gov.ba/ 

      -Narodna skupština Republike Srpske
        http://www.narodnaskupstinars.net/eng/stranica/about-us 

      -Skupština Brčko distrikta
        http://skupstinabd.ba/ 

Tijela nadležna za poslove i odnose u vezi sa EU u BiH 

      - Direkcija za evropske integracije
         http://www.dei.gov.ba/Language.aspx 

      -Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije 
         http://www.fbihvlada.gov.ba/english/uredi%20i%20sluzbe/zaknodavstvo.php

      -Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske
        http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi/Pages/default.aspx

      -Ured gradonačelnika Brčko distrikta
        http://www.bdcentral.net/index.php/hr/odjeljenja-vlade-brko-dsitrikta-bih/ured-gradonaelnika 

Internet stranice EU

      -Stranica Evropske unije
        http://europa.eu/index_en.htm

      -Internet stranica EU Twinning programa
        http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm 

      -Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini 
        http://europa.ba/ 

      -Projekti u BiH koje finansira EU (baza podataka)
        http://projects.europa.ba/About

      -Institucije EU 
             oEvropska politika susjedstva i pregovori o proširenju– Bosna i Hercegovina
                http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm 

             oEvropsko vijeće
                http://www.european-council.europa.eu/
             oVijeće Evrope
                www.consilium.europa.eu 
             oEvropska komisija
                www.ec.europa.eu 
             oEvropska služba za vanjsko djelovanje
                http://www.eeas.europa.eu/ 
             oEvropski parlament
                www.europarl.europa.eu 
             oSud pravde
               www.curia.europa.eu 

      -Pravne baze podataka EU
            oEUR-Lex
                http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
            oOEIL – kojim upravlja Evropski parlament
                 http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do 
            oJavni registar dokumenata Vijeća
                http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int?typ=ADV


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)