Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)


Narodna skupština Francuske kao parlament jedne od zemalja osnivača Evropske unije ima naročito bogato iskustvo sa organizacijom, mehanizmima rada i politikama EU. Do sada je Narodna skupština Francuske provodila twinning programe u Rumuniji (u Predstavničkom domu), Moldaviji i Albaniji dok je Senat Francuske (koji obezbjeđuje eksperte postojećem mađarsko-francuskom konzorciju) provodio Twinning programe u Poljskoj i Rumuniji (u Senatu). Pored twinning projekata, Narodna skupština Francuske je učestvovala i u aktivnostima tehničke pomoći koje su se fokusirale na EU, npr. bila je zadužena za ostale programe koje je finansirala EU u Rusiji, Poljskoj, Kosovu  (prema UNSCR 1244/99), Vijetnamu i Madagaskaru.
U twinning programu za parlamente u BiH, Assemblée nationale je mlađi partner u konzorciju koji vrši implementaciju projekta (uz podršku eksperata iz Senata Francuske).


Za više informacija o Assemblée nationale, molimo pogledajte:
http://www2.assemblee-nationale.fr

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)