OPIS PROJEKTA 


Prirode i svrha 

Ovaj twinning projekat predstavlja instrument saradnje između Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta kao partnera koji učestvuju sa strane Bosne i Hercegovine i parlamenata zemalja članica EU koje učestvuju u Projektu s druge strane. 
Projekat sa ukupnim budžetom od 3,5 miliona eura finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012), a implementira ga Narodna skupština Mađarske u konzorciju sa Narodnom skupštinom Francuske. 
Osnovni cilj Twinning projekta je da se ojača kapacitet i omogući da četiri lokalne partnerske parlamentarne institucije unaprijede svoju ulogu u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU i implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

Obim i struktura 

Twinning projekat sadrži 7 širih tema definisanih kao "komponente”. One obuhvataju sljedeće oblasti:
1. Jačanje kapaciteta za strateško vođenje pristupnog procesa i dijaloga sa Evropskim parlamentom 
2.  Jačanje mehanizama i kapaciteta za usklađivanje zakonodavstva
3. Jačanje mehanizma nadzora nad radom vlade, nadzornih i regulatornih tijela i poboljšanje saradnje sa vladom u procesu pristupanja EU
4. Povećanje učešća civilnog društva i vidljivosti uloge parlamenata u procesu pristupanja EU
5. Razvoj redovne saradnje i koordinacije između Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine Brčko distrikta po pitanjima vezanim za EU
6. Jačanje kapaciteta članova parlamenta  i zaposlenih
7. Poboljšanje upravljanja unutrašnjim resursima.
Svaka od naprijed navedenih komponenti je podijeljena na nekoliko tematskih oblasti označenih kao "potkomponente”. 

Komponenta  1

Cilj komponente 1 je da uspostavi resurse i mehanizme koji predstavljaju neizbježan preduvjet za uspješan proces integracije sa stanovišta parlamenata. Ova komponenta se fokusira na četiri
različita pitanja kako bi se taj cilj ostvario:
1.jačanje znanja i vještina u administracijama parlamenata u BiH,
2.na osnovu analize potreba članova parlamenta uspostavljanje efikasnih administrativnih strukutra za rukovođenje poslovima vezanim za integraciju u EU 
3.uvođenje boljih mehanizama za planiranje aktivnosti vezanih za EU, i 
4.maksimalno povećanje mogućnosti koje leže u saradnji sa Evropskim parlamentom u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje.  


Komponenta 2 

Ova komponenta se fokusira na zakonodavni postupak parlamenata i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU acquis-em. Aktivnosti su usmjerene na poboljšanje prakse donošenja zakona što predstavlja preduvjet za razvoj uspješnog procesa usklađivanja zakonodavstva sa EU acquis-em i provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

Komponenta 3

Aktivnosti usmjerene na jačanje funkcije nadzora u parlamentima na nivou plenarnih sjednica i komisija/odbora kako bi se uspostavili mehanizmi za organizirano i redovno praćenje rada vlade  i nezavisnih agencija. S obzirom da nadzorne aktivnosti parlamenta u velikoj mjeri zavise od njegovih istraživačkih kapaciteta, ova komponenta je takođe usmjerena na jačanje istraživačkih funkcija parlamenta kao jednog od ključnih instrumenata podrške u cilju provođenja efikasnog nadzora.


Komponenta 4 

Od vitalnog je značaja za parlamente u BiH da ostvaruju efikasnu komunikaciju sa građanima i njihovim organiziranim grupama predstavnika tj. organizacijama civilnog društva (OCD). Cilj komponente 4 je unapređenje vidljivosti parlamenata općenito, a pogotovo u procesu pristupanja EU. Detaljno planirana komunikacijska strategija – koja je u koordinaciji sa aktivnostima vlade – bi trebala usmjeravati sva nastojanja u pogledu informiranja i izvještavanja o integraciji u EU. U komponenti 4, aktivnosti imaju za cilj da pokažu kako se može postići široki legitimitet svakodnevnih parlamentarnih aktivnosti, što će na koncu rezultirati efikasnijim zakonodavnim postupkom, a istovremeno će omogućiti bolju podršku demokratskim strukturama u zemlji. 

Komponenta 5

Cilj komponente 5 je da uspostavi funkcionalan mehanizam saradnje i koordinacije između parlamenata u BiH po svim pitanjima vezanim za EU na četiri nivoa:
1.da uspostavi saradnju između predsjedavajućih stalnih komisija/odbora,
2.da dodatno ojača Forum komisija/odbora za evropske integracije,
3.da uspostavi postupak redovnih konsultacija za parlamentarnu administaciju koja se bavi poslovima vezanim za EU, i 
4.da uspostavi forume parlamentarnih komisija/odbora iz različitih politika EU (ključnih oblasti za zadatke usklađivanja zakonodavstva sa propisima EU) sa mehanizmima za redovnu razmjenu informacija i koordinaciju. 
Takođe se organizuju seminari o ulogama i dužnostima komisija/odbora za evropske integracije, drugih stalnih komisija/odbora i radnih tijela u procesu evropskih integracija. 

Komponenta 6 

Jačanje kapaciteta članova parlamenata i zaposlenih u parlamentima se nalaze u fokusu kako bi se unaprijedilo opće znanje i konkretne vještine u cilju boljeg obavljanja poslova na svim nivoima rada parlamenta. U sklopu ove komponente parlamenti u BiH mogu iskoristiti detaljan program edukacija kako bi se upoznali sa funkcioniranjem struktura, procedura i pravnih sistema Evropske unije, uključujući elemente EU acquis-a,  te zahtjevima pred parlamentima u procesu pristupanja EU. Izrada strategija za edukaciju i planova edukacije se takođe promoviraju u okviru ove komponente. Komponenta 7 

Ova komponenta se fokusira na strateško planiranje internih resura što bi trebalo biti osnova za uspješno upravljanje resursima u svim parlamentima u BiH. Moderna politika upravljanja ljudskim resursima bi se takođe trebala usvojiti i primjenjivati u svima parlamentarnim  administracijama. Nezaobilazan preduvjet za efikasno obavljanje funkcija nadzora je da se osnaži autonomija i nezavisnost parlamenatarnog budžeta, te da se procedure za donošenje i upravljanje budžetom učine efikasnijim.

Rezultati koje komponente projekta trebaju ostvariti 

Rezultat 1 – Uloga parlamenata u BiH u strateškom vođenju procesa pristupanja EU je poboljšana
Rezultat 2 –  Precizno utvrđene i implementirane procedure za koordinaciju planiranja i praćenja procesa usklađivanja zakonodavstva s acquis-em.  
Rezultat 3 – Mehanizmi za nadzor nad procesom pristupanja EU su uspostavljeni i koriste se; odgovarajući mehanizmi izvještavanja vlade i regulatornih tijela su uspostavljeni i stavljeni u praksu. 
Rezultat 4 – Organizirano učešće OCD-a u aktivnostima vezanim za EU koje provode parlamenti i povećana vidljivost parlamenata u procesu pristupanja EU 
Rezultat 5 – Razvijena redovna saradnja i koordinacija među parlamentima u BiH o pitanjima vezanim za EU 
Rezultat 6 – Ojačan kapacitet članova parlamenta i zaposlenih u parlamentima za pitanja vezana za EU 
Rezultat 7 – Poboljšano upravljanje parlamentarnim resursima 

Način rada Twinning projekta

U toku Projekta se sve potkomponente realiziraju veoma sličnim redoslijedom i nizom faza. Svaka potkomponenta počinje procjenom stanja, potom slijedi izrada smjernica koje sadrže naznake i opće karakteristike mogućih poboljšanja i predloženih promjena. 
Izrađene smjernice služe kao osnova za razmjenu mišljenja i diskusije sa parlamentima korisnicima Projekta u vidu okruglih stolova koji se održavaju sa predstavnicima – i političkog vodstva i administrativnog osoblja – svake od partnerskih institucija. 
Oslanjajući se na smjernice i mišljenja (komentare i sugestije) četiri parlamenta u BiH, eksperti Twinning projekta formulišu zaključke i konkretne prijedloge (preporuke ili priručnik) za jačanje institucionalnih kapaciteta i operativne efikasnosti partnerskih parlamenata.  
Pored izrade preporuka za unapređenje metoda rada, struktura i procedura, Projekat nudi i  složen program edukacije sa više od 40 seminara i radionica iz tematskih oblasti koje pokriva 7 komponenti Projekta. 

Učesnici iz BiH

Članovi parlamenta (poslanici i delegati) i zaposleni u četiri partnerska parlamenta u Bosni i Hercegovini zajedno sa pozvanim vladinim službenicima i predstavnicima nevladinih organizacija. 

Eksperti iz zemalja članica EU 

Projekat implementira Narodna skupština Mađarske (kao vodeći partner) u konzorciju s Narodnom skupštinom Francuske (kao mlađim partnerom). Osim njih francuski Senat, poljski Sejm, portugalski Parlament, Dom lordova (Gornji dom) Ujedinjenog Kraljevstva, hrvatski Sabor, češki Predstavnički dom i latvijski Parlament pružaju institucionalnu podršku implementaciji projekta, dok dodatni eksperti iz Belgije, Danske, Estonije, Litvanije, Evropskog parlamenta i IPEX-a također daju svoj doprinos kako bi se osigurala zastupljenosti širokog spektra najboljih praksi iz EU koje mogu doprinijeti iznalaženju najpogodnijih struktura i procedura za parlamente u BiH. Ukupno više od 100 eksperata iz Mađarske, Francuske i drugih zemalja članica EU realizira više od 150 različitih aktivnosti u okviru 7 komponenti. 

Aktivnosti u smislu prilika za sticanje znanja u zemljama članicama EU 

Twinning projekat takođe nudi mogućnosti parlamentima u BiH za sticanje znanja i direktan uvid u rad nekoliko parlamenata u zemljama EU kroz organizaciju studijskih posjeta i programa stažiranja, kako za članove parlamenta tako i za zaposlene. 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)