Administrativne jedinice za EU

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Sektor za Evropsku uniju
Tel: + 387-33-286006
E-mail: omar.filipovic@parlament.ba

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom
Ured za evropske integracije
Tel: +387-33-263-536
E-mail: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba 

Dom naroda
Odjel za evropske integracije
Tel: +387-33-203-658
E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

Narodna skupština Republike Srpske

Odsjek za evropske integracije i međunarodne aktivnosti
Tel: +387-51-338-162, +387-51-338-164
E-mail: andrijana.marjanovic@narodnaskupstinars.net

Skupština Brčko distrikta

Viši stručni saradnik za pravna pitanja i harmonizaciju propisa s pravnom stečevinom EU
Tel: +387-49-230-611
E-mail: mihailos@skupstinabd.ba