Resursni centar EU

Ovaj pilot-projekat predstavlja korak naprijed prema elektronskom dokumentacijskom centru o EU za sve parlamente u BiH, koji na jednostavan i savremen način prikuplja i strukturira informacije od važnosti za proces evropskih integracija.

Pilot-projekat je dio prve komponente Twinning projekta koja je usmjerena na jačanje kapaciteta jedinica za EU u parlamentima korisnicima projekta. U okviru potkomponente 1.3 – Doprinos pripremi i provedbi akcionih planova za komuniciranje o EU parlamenata u BiH – razmatraju se dva prethodno provedena Twinning projekta za parlamenta u BiH i njihovi rezultati – Twinning projekat „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija“ i Twinning Light projekat “Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u BiH”.

Na osnovu preporuka prva dva Twinning projekta i rezultata procjene koja je izvršena u okviru aktivnosti 1.1.0, potkomponenta 1.3 pruža praktičnu podršku parlamentima korisnicima projekta u okviru razrade i provedbe akcionih planova za komuniciranje o EU, čime im se omogućava da zadatke vezane za informiranje o EU izvršavaju na
učinkovit i sistematičan način.