Odbor za stabilizaciju i pridruživanje

Prema članu 12 SSP-a, politički dijalog na parlamentarnom nivou odvija se u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. ttee.

Ovo tijelo čine članovi Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta i ono ima pravo osigurati odgovarajuću provedbu SSP-a na parlamentarnom nivou.

To je utvrđeno članom 121 SSP-a:

“[Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje] će biti forum u kojem će se članovi Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta sastajati i razmjenjivati stavove. Odbor će se sastajati u vremenskim razmacima koje sam utvrdi“. 
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje sastoji se od članova Evropskog parlamenta, s jedne, i članova Parlamentarne skupštine BiH, s druge strane.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje donosi svoj poslovnik. 
Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje naizmjenično predsjedavaju član Evropskog parlamenta i član Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s odredbama utvrđenim u njegovom poslovniku”.  


1. sastanak POSP-a BiH i EU
Delegacija Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom