Uloga parlamenata

Uloga parlamenata u procesu evropskih integracija 

U pristupnom procesu, značajnu ulogu ne igraju samo vlade, već su ključni učesnici i parlamenti. Oni moraju doprinijeti tom procesu u sljedećim područjima aktivnosti:

•    Parlamenti izvršavaju zadatke na usklađivanju zakonodavstva, oni transponiraju pravnu stečevinu EU u zakonodavstvo svoje zemlje. 
Glavnu inicijativu i izvršne uloge na sebe preuzimaju vlade, dok parlamenti donose najvažnije zakone neophodne za uvođenje propisa i praksi EU u određenoj zemlji. Pored toga, parlamenti bi trebali osigurati jak politički nadzor nad aktivnostima zakonodavnog usklađivanja koje provode vladina tijela.

•    Parlamenti izvršavaju zadatke praćenja i nadzora. 
Pregovori sa državama članicama EU i institucijama EU spadaju prvenstveno u nadležnost izvršne vlasti. Međutim, stav koji zastupa vlada trebao bi biti zasnovan na podršci koju pruža parlament. Stoga bi parlamenti trebali pomno pratiti aktivnosti vlade tokom cijelog procesa. Ovim se također može omogućiti da se aktivnosti vlade zasnivaju na najširem mogućem političkom konsenzusu i najširem mogućem političkom zastupanju interesa i mišljenja građana.

•    Parlamenti provode aktivnosti informiranja.
Parlamenti kao institucije i njihovi članovi koje su izabrali građani (članovi parlamenta) bi široj javnosti trebali služiti kao izvor informacija o evropskim integracijama. Putem političkih debata i ostalih sredstava, parlamenti i članovi parlamenta trebaju podizati svijest o evropskim pitanjima kroz jačanje otvorenosti i transparentnosti parlamentarnih aktivnosti koje su u vezi s pristupanjem EU, a posebno aktivnosti njihovih tijela koja se bave poslovima vezanim za EU.

•    Parlamenti izvršavaju zadatke međunarodne i interparlamentarne saradnje.
Premda se diplomatija obično smatra isključivom privilegijom izvršne vlasti, postoji mnogo prilika u parlamentarnoj diplomatiji za jačanje i ubrzavanje procesa integracija. Podrška zemlji se može osnažiti uvjeravanjem partnera iz EU u postignute rezultate. Parlamenti općenito održavaju čvrste i bliske odnose s Evropskim parlamentom, a ostvaruju i redovne kontakte s ostalim institucijama EU. Pored toga, prilike u regionalnoj parlamentarnoj saradnji mogle bi intenzivirati cjelokupan proces integracija.