Praćenje procesa integracije u EU

Parlamentarne komisije za evropske integracije

U cilju koordiniranja pitanja evropskih integracija, uključujući usklađivanje zakona, parlamenti u BiH osnovali su specijalizirane komisije za evropske integracije:

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 
Zajednička komisija za evropske integracije (sastoji se od zastupnika i delegata oba Doma) - VIZUELNI PRIKAZ

Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH 
Komisija koja se bavi poslovima evropskih integracija osnovana je još 2003. godine. Uspostavljanje i rad Zajedničke komisije za evropske integracije dvaju Domova predstavlja specifično institucionalno rješenje za koordinirani pristup oba Doma. Nadležnosti Zajedničke komisije za evropske integracije utvrđene su Poslovnikom o radu svakog od Domova, odnosno članom 57 Poslovnika Predstavničkog doma i Članom 51 Poslovnika Doma naroda. Prema Poslovniku, Zajednička komisija za evropske integracije (ZKEI) razmatra pitanja koja se odnose na 

•    raspravu o općim pitanjima koja su u vezi s evropskim integracijama;
•    praćenje izvršenja prava i obaveza Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na Vijeće Evrope; 
•    koordiniranje rada komisija Parlamentarne skupštine BiH u vezi s evropskim integracijama i dostavu mišljenja, preporuka i upozorenja tim komisijama; 
•    analiziranje posljedica integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu i pripremu sveobuhvatnih izvještaja; 
•    nadzor nad izradom studije izvodljivosti i praćenje provedbe pretpristupnog procesa (Procesa stabilizacije i pridruživanja) i pristupnih strategija BiH; 
•    nadziranje usklađivanja zakona Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom EU (acquis) kada Komisija stekne uvjete za to;
•    saradnja s institucijama BiH, institucijama EU i drugih zemalja u vezi s integracijskim pitanjima;
•    organiziranje prezentacije istraživanja javnog mišljenja o integracijskim pitanjima; 
•    prikupljanje, pohranu i sistemsko predočavanje članovima Komisije informacija u vezi s EU; 
•    nadziranje korištenja dodijeljenih sredstava EU;
•    obavljanje drugih poslova u vezi s pitanjima evropskih integracija.

Komisija je zajedničko tijelo dvaju Domova koje se sastoji od 12 članova, po šest iz svakog Doma. Komisijom predsjedava predsjedavajući, koji ima dva zamjenika; njih trojica dolaze iz reda tri konstitutivna naroda. Komisija ima dva člana osoblja (državne službenike).

Pravni okvir Zajedničke komisije za evropske integracije u odnosu na pretpristupni proces EU osigurava pravnu osnovu za svako buduće proširenje nadležnosti i djelovanja. Komisija održava sastanke dvomjesečno i uvijek uz učešće predstavnika Direkcije za evropske integracije (tj. državnih službenika iz jednog vladinog organa). Zaključci sastanka Zajedničke komisije nemaju obavezujući učinak.
 

Parlament Federacije BiH
Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda PFBiH

Predstavnički dom PFBiH ima Komisiju za evropske integracije koja je osnovana na temelju člana 59. Poslovnika Predstavničkog doma. Slična komisija osnovana je u Domu naroda 2015. godine. 
Na osnovu neformalnog sporazuma, Komisija za evropske integracije Predstavničkog doma sastoji se od predsjedavajućih klubova u Predstavničkom domu i Kolegija Predstavničkog doma, ukupno 11 članova, a Komisijom predsjedava predsjedavajući Predstavničkog doma.
Posebna odluka o osnivanju Komisije za evropske integracije Doma naroda br. 02-05-1293/15 detaljno opisuje njenu strukturu. 
Članstvo u Komisiji za evropske integracije Doma naroda utvrđuje se na isti način, a sastoji se od predsjedavajućeg i članova Kolegija Doma naroda.

Nadležnosti Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma, u skladu sa članom 59. Poslovnika o radu Predstavničkog doma, uključuju: 
•    prati usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije sa standardima Evropske unije;
•    razmatra pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
•    prati izvršavanja prava i obaveza Federacije proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;
•    analizira aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa EU;
•    učestvuje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put;
•    uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komisijama i tijelima za evropske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
•    sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i EU;
•    organizira prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;
•    pohranjuje i sistematski prezentira članovima Komisije informacije u vezi s EU;
•    razmatra informacije o korištenju dodijeljenih sredstava EU Bosni i Hercegovini;
•    razmatra informacije o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa EU.

Nadležnosti Komisije za evropske integracije Doma naroda uključuju:
•    razmatra pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini; 
•    prati usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije sa standardima Evropske unije; 
•    uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komisijama i tijelima za evropske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
•    prati izvršavanja prava i obaveza Federacije proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;
•    analizira aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa EU;
•    učestvuje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put;
•    sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i EU;
•    organizira prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;
•    pohranjuje i sistematski prezentira članovima Komisije informacije u vezi s EU;
•    razmatra informacije o korištenju dodijeljenih sredstava EU Bosni i Hercegovini;
•    razmatra informacije o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa EU;
•    razmatra druga relevantna pitanja.

Sastanci obje komisije sazivaju se prema potrebi.

Komisija za evropske integracije Predstavničkog doma i Komisija za evropske integracije Doma naroda PFBiH

Narodna skupština Republike Srpske
Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne Skupštine Republike Srpske

U Narodnoj skupštini Republike Srpske Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju je tijelo nadležno za poslove evropskih integracija. U skladu s Poslovnikom o radu Narodne skupštine, Odbor razmatra pitanja koja su vezana za:  

•    praćenje i usklađivanje pravnog sistema Republike Srpske sa pravnim sistemom Evropske unije,
•    razmatranje nacrta, prijedloga zakona Republike Srpske, koji se, u skladu s obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proizilaze iz procesa pridruživanja sa Evropskom unijom, usklađuju s pravnim sistemom Evropske unije,
•    razmatranje Uporednog prikaza usklađenosti nacrta, odnosno prijedloga zakona sa pravnom stečevinom EU (acquis), izjave o usklađenosti nacrta, odnosno prijedloga zakona sa pravnom stečevinom EU, te mišljenja Vlade o stepenu usklađenosti nacrta, odnosno prijedloga zakona sa pravnom stečevinom EU, 
•    razmatranje sporazuma koje Republika Srpska zaključi sa državama i međunarodnim organizacijama, uz pristanak Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
•    praćenje programa pomoći i saradnje sa Evropskom unijom,    
•    razmatranje međunarodnih odnosa i regionalne saradnje, te političkih i ekonomskih aktuelnosti od posebnog interesa za Republiku Srpsku, 
•    praćenje i funkcioniranje aktivnosti predstavništva i predstavnika Republike Srpske u inostranstvu,
•    praćenje zastupljenosti predstavnika iz Republike Srpske u predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu,
•    uspostavljanje i održavanje saradnje sa parlamentima Srbije i Crne Gore, u skladu sa Ustavom, 
•    uspostavljanje i održavanje saradnje sa parlamentima pokrajina, regija, zemalja regiona, drugim zemljama i institucijama Evropske unije, 
•    uspostavljanje saradnje sa relevantnim organizacijama i fondacijama iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i inostranstva, s ciljem približavanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine evropskim integracionim procesima.

Odbor se sastoji od devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova. Predsjednik, zamjenik predsjednika i pet članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini RS. U skladu sa Poslovnikom o radu, postoje i dva vanjska člana koja nisu iz reda narodnih poslanika (Član 76 Poslovnika o radu NSRS), od kojih jednog predlaže vladajuća stranka, a drugog opozicija).

Uobičajeni raspored sjednica Odbora podudara se s plenarnim sjednicama, što znači da Odbor obično zasjeda prije početka plenarne sjednice. U praksi se Odbor saziva ukupno 10-12 puta godišnje. Pored toga, po potrebi se organiziraju vanredne sjednice, naprimjer kada se objave važni izvještaji koji se odnose na pitanja evropskih integracija, a Odbor se može sastajati i između parlamentarnih semestra. 

Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju NSRS

 

Skupština Brčko distrikta
Komisija za evropske integracije SBD

Komisija za evropske integracije u SBD osnovana je u martu 2013. godine. Sa svojih sedam članova predstavlja najbrojniju komisiju u SBD i u njoj su zastupljene sve političke stranke SBD.
Prema Poslovniku o radu, Komisija za evropske integracije ima sljedeće nadležnosti:

•    razmatra opća pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama,
•    prati izvršavanje prava i obaveza Brčko distrikta BiH proizašlih iz međunarodnih ugovora vezanih za evropske integracije,
•    razmatra nacrte zakona i druge propise kojima se, u skladu s obavezama Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz procesa pridruživanja s Evropskom unijom, vrši usklađivanje pravnog sistema Brčko distrikta s pravnim sistemom Evropske unije,
•    sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za evropske integracije BiH), institucijama Evropske unije i drugih zemalja u vezi s pitanjima integracija,
•    nadzire korištenje dodijeljenih sredstava Evropske unije institucijama Brčko distrikta,
•    obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za evropske integracije SBD