Komponente

Komponenta 1

Cilj prve komponente je osposobiti jedinice za EU, koje služe kao kontakt tačke i centri za pitanja EU u administracijama parlamenata, za pružanje učinkovite stručne pomoći pri provođenju poslova evropskih integracija.
Ova komponenta bit će usmjerena i na pružanje podrške provedbi i redovnom ažuriranju akcionih planova za integracije u EU koji sadrže detaljan popis poslova usmjeren na pružanje pomoći parlamentima u BiH pri ispunjavanju njihovih zadataka vezanih za evropske integracije. 
Parlamentima u BiH će također biti pružena podrška prilikom izrade i provedbe akcionih planova komuniciranja u procesu pristupanja EU u cilju unapređenja njihove uloge i intenziviranja nastojanja usmjerenih ka pružanju informacija članovima i administracijama parlamenata, organizacijama civilnog društva, medijima i široj javnosti o prednostima i izazovima u procesu evropskih integracija.

Komponenta 2

Plan u okviru druge komponente je da mehanizmi saradnje parlamenata BiH koji su usvojeni kao rezultat prvog Twinning projekta postanu u potpunosti funkcionalni. Projekat će u tom cilju pružati pomoć i podršku organiziranju koordinacijskih sastanaka na političkom nivou (konferencije predsjedavajućih parlamenata BiH, parlamentarnog foruma o evropskim integracijama i saradnje između sektorskih komisija). Cilj, u okviru ove komponente, također je i pružanje specijaliziranih i aktuelnih informacija (strateške smjernice, konsultacije i obuke) o ulozi i angažiranosti članova i osoblja komisija za evropske integracije i Parlamentarne komisije za stabilizaciju i pridruživanje te da pojača angažiranost drugih stalnih komisija parlamenata BiH u procesu evropskih integracija.

Komponenta 3

Cilj ove komponente je unapređenje kapaciteta administracije parlamenata BiH u procesu usklađivanja zakonodavstva, naročito u pogledu provjere usklađenosti i izrade zakonskih akata. Na osnovu rezultata prethodnog Twinning Light projekta, u okviru ove komponente unaprijedit će se strukture i postupci usklađivanja zakonodavstva u parlamentima BiH te će se istovremeno unaprijediti vještine administracije parlamenata BiH u oblasti usklađivanja zakonodavstva kroz redovne praktične aktivnosti i obuke.

Komponenta 4

Cilj četvrte komponente je uključivanje kantonalnih skupština u proces evropskih integracija kroz razradu i uvođenje Zajedničkog akcionog plana za kantonalne skupštine, čime će im se omogućiti da preuzmu svoj dio ustavnih odgovornosti i postići njihovo institucionalno prilagođavanje za izvršavanje zadataka u okviru primjene SSP-a. Komponenta 4 usmjerena je i na osnaživanje kapaciteta zastupnika i zaposlenih u administraciji kantonalnih skupština kroz aktivnosti obuka kako bi im se pružila podrška s ciljem efikasnijeg izvršavanja njihovih zadataka povezanih s procesom evropskih integracija.