Mehanizam saradnje parlamenata u BiH

Koncept mehanizma saradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u EU

Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih parlamenata u BiH prihvatili su „Koncept mehanizma saradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u EU“ (razrađen u okviru Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija“) u januaru 2016. godine. 

Saradnja na nivou predsjedavajućih i kolegija

Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih kao najviši predstavnici svojih institucija trebali bi se redovno sastajati i raspravljati o pitanjima od zajedničkog interesa, posebno onim koja se odnose na evropske integracije.

Uloga: 
Političko usmjeravanje, strateška orijentacija, koordinacija parlamentarnih programa.

Učešće i obim aktivnosti:
Učesnici su predsjedavajući i - zbog ustavne strukture parlamenata u BiH - zamjenici predsjedavajućih.
Konferencija predsjedavajućih pruža osnovni podsticaj za sveobuhvatnu političku i administrativnu saradnju i postavlja temelj načina ostvarivanja saradnje između parlamenata u BiH u procesu EU integracija. Konferencija predsjedavajućih pokreće inicijative u cilju olakšavanja saradnje sektorskih komisija parlamenata.
Konferencija može usvajati pravno neobavezujuće akte (poput deklaracija, zaključaka) koji se tiču samo parlamenata učesnika..

Redovnost sastanaka:
Dva puta godišnje ili češće kada se pojave konkretna pitanja ili kada se pojavi pitanje od strateškog značaja.

Priprema / podrška radu:
U cilju pripreme konferencije, generalni sekretari parlamenata u BiH trebali bi se sastati na pripremnom sastanku i dogovoriti se o nacrtu dnevnog reda.

Saradnja Komisija za evropske integracije – Parlamentarni forum za evropske integracije

U cilju formiranja stavova BiH u različitim fazama procesa evropskih integracija te kako bi se osigurala provedba politika koje se odnose na EU i približavanje zakona EU s istim rezultatom na cijeloj teritoriji zemlje potrebna je uska koordinacija i saradnja između parlamenata. Ovo treba osigurati Forum komisija za evropske integracije, tj. Forum parlamentarnih tijela koja se svakodnevno bave pitanjima vezanim za EU.

Uloga:
Centralna tačka saradnje na političkom nivou u pogledu pitanja koja se odnose na EU; osiguravanje detaljne rasprave o zadacima koji se odnose na proces evropskih integracija; koordinacija stavova BiH i provođenje zadataka BiH; razmjena informacija o nadzornim aktivnostima nad odgovarajućim izvršnim tijelima; pružanje informacija široj javnosti.

Učešće i obim aktivnosti:
Članovi Foruma su članovi Komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine Brčko distrikta, te predsjedavajući ili njihovi predstavnici kantonalnih skupština. Nadalje, predstavnici Direkcije za evropske integracije i Delegacije Evropske unije u BiH pozvani su da prisustvuju na svim sastancima, a ovisno o dnevnom redu mogu biti pozvane i druge institucije.

Aktivnosti Foruma usmjerene su na saradnju pri djelovanju parlamenata u BiH u oblasti pitanja koja se odnose na EU i pružaju mogućnost razmjene najboljih praksi i konsultacija između njegovih članova. Forum se bavi: općim pitanjima koja se odnose na evropske integracije; specifičnim pitanjima politika u vezi sa EU; pripremama dnevnog reda sastanaka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i kratkih informacija nakon sastanaka; napretkom u implementaciji SSP-a; Izvještajima EU o BiH i doprinosu BiH prije njihovog podnošenja institucijama EU; odlukom o Izvještaju o BiH koju usvaja Evropski parlament; koordinacijom i praćenjem napretka poslova usklađivanja zakona; koordinacijom i praćenjem provedbe politika i zakonskih propisa koji se odnose na evropske integracije; napretkom provedbe Programa integracija BiH u EU; pregovorima o pristupanju; korištenjem sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Forum može usvajati pravno neobavezujuće akte (npr. izjave, zaključke, deklaracije, smjernice), koji se tiču samo parlamenata učesnika. Parlamentarni forum objavljuje svoja stajališta sa sjednice u izjavi o kojoj će se saglasiti Kolegij predsjedavajućih. 

Predsjedavanje i mjesto sastanka: 
Sastancima predsjedava predsjednik/predsjedavajući Komisije za evropske integracije institucije domaćina, a ko-predsjedava predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH.
Mjesto sastanka je ili PSBiH ili PFBiH, NSRS, SBD po principu rotacije.

Redovnost sastanaka:
Forum se sastaje tromjesečno, a prethodi mu pripremni sastanak Kolegija predsjednika/predsjedavajućih Komisija. U slučaju potrebe mogu se sazvati vanredni sastanci Foruma.

Priprema / podrška radu: 
Kolegij sastavljen od predsjednika/predsjedavajućih Komisija za evropske integracije Parlamenata koordinira aktivnosti Foruma, odlučuje o dnevnom redu narednog sastanka, sazivanju sastanaka te o svim organizacijskim pitanjima. Odluka Kolegija uvijek se donosi konsenzusom.

U ime administracije parlamenata, sekretari Komisija za evropske integracije, a kasnije kolege iz jedinica za poslove EU koje će biti osnovane, osiguravaju stručnu podršku za aktivnosti, posebno za pripreme i daljnje aktivnosti nakon sastanaka.

Poslovnik Parlamentarnog foruma za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Saradnja stalnih komisija 

Sektorske komisije imaju važnu ulogu pri rješavanju određenih područja politike i zakonodavnih pitanja koja se odnose na određene dijelove pravne stečevine EU.

Uloga:
Koordinacija u provedbi zadataka koji se odnose na usklađivanje zakonodavstva kojom se osigurava pravovremeno i usklađeno usvajanje pravnih akata propisanih SSP-om/ Programom integracija te izbjegava oprečno i dvosmisleno djelovanje i propisi.

Učešće i obim aktivnosti:
Sastanci između sektorskih komisija parlamenata u BiH trebaju se temeljiti na nadležnostima vezanim za područja politike o kojima se raspravlja.

Na sastancima sektorskih komisija mogu se usvojiti pravno neobavezujući akti (poput zaključaka i smjernica), koji se tiču isključivo parlamenata učesnika.

Redovnost sastanaka:
Kada se raspravlja o posebnim pitanjima koja se tiču njihovih nadležnosti, a na inicijativu bilo koje komisije ili predsjedavajućeg parlamenta.

Priprema / podrška radu:
Sekretari odgovarajućih sektorskih komisija u saradnji s kolegama iz jedinica za poslove EU osiguravaju stručnu podršku za aktivnosti, posebno kada je riječ o pripremi sastanaka. 

Saradnja na administrativnom nivou (generalni sekretari, jedinice za poslove EU, sekretari komisija)

Svaka politička saradnja između parlamenata može biti uspješna samo ukoliko se na administrativnom nivou adekvatno i kontinuirano osiguraju i organiziraju pripremni rad, podrška i naknadne aktivnosti.

Uloga: 
Redovna saradnja, razmjena informacija, pripremni poslovi i naknadne aktivnosti.

Učešće i obim aktivnosti:
Generalni sekretari parlamenata u BiH sastaju se najmanje svakih pola godine kako bi raspravljali o relevantnim pitanjima, a posebno kako bi pripremili Konferenciju predsjedavajućih. Glavne kanale komunikacije među parlamentima trebaju osigurati jedinice za poslove EU (savjetnik za poslove EU u slučaju SBD).
Jedinice za poslove EU odgovorne su za uspostavljanje i upravljanje redovnim okvirom za saradnju, posebno s ciljem da se na odgovarajući način pripremi saradnja na političkim nivoima. Jedinice za poslove EU trebaju komunicirati elektronskim kanalima, pri čemu je potrebno da se kontakt osobe mreže jedinica za poslove EU, koja će biti uspostavljena, također redovno sastaju, barem na tromjesečnoj osnovi. Sektor za poslove EU u PSBiH koji će biti uspostavljen treba preuzeti ulogu koordinatora u pogledu administrativnih pitanja.

Ostalo, ad hoc saradnja

U okviru mehanizma saradnje, mogu se, na ad hoc osnovi, pojaviti i drugi akteri i oblici saradnje koji se odnose na pitanja EU (npr. okrugli stolovi s organizacijama civilnog društva, tematske rasprave, druge komunikacijske aktivnosti parlamenata u BiH, itd.).