Mehanizam saradnje

Ustavni i zakonski okvir koji omogućava koordinaciju pitanja vezanih za EU u Bosni i Hercegovini je uglavnom uspostavljen.

Predsjedavajući Vijeća ministara osigurava saradnju između Vijeća ministara, entiteta i drugih nivoa vlasti u zemlji. Direkcija za evropske integracije osnovana je 2003. godine kao stalno tijelo Vijeća ministara zaduženo za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad implementacijom odluka relevantnih za evropske integracije. Aktivnosti Direkcije uključuju koordinaciju pitanja koja se odnose na EU i usklađivanje propisa s pravnom stečevinom EU, ocjenjivanje usklađenosti sa pravnom stečevinom i koordinaciju pomoći EU. Potrebno je ojačati koordinirajuću ulogu Direkcije, koja je posebno značajna u svjetlu sve većeg obima posla u procesu evropskih integracija. Direkciji je potrebno pružiti neophodnu političku podršku za izvršenje zadataka koji su joj povjereni. U avgustu 2016. godine, Bosna i Hercegovina je uspostavila sistem koordinacije u procesu evropskih integracija. Ovaj ‘mehanizam koordinacije’ treba osigurati dosljedan stav BiH o svim pitanjima koja se odnose na EU, uključujući učešće u tijelima uspostavljenim u okviru SSP-a. Mehanizam koordinacije obuhvata preko 1400 državnih službenika iz 14 vlada na svim nivoima. Direkcija za evropske integracije djeluje kao njegov sekretarijat. Čine ga 36 radnih grupa koje pokrivaju sva poglavlja pravne stečevine, kao i političke i ekonomske kriterije. Bosna i Hercegovina nema nacionalni program za usvajanje pravne stečevine (NPAA) niti sličan strateški dokument, što se traži u SPP-u, i potrebno je da ga prioritetno izradi. Potrebno je da NPAA odražava ulogu različitih nivoa vlasti na osnovu zakonodavnih nadležnosti svakog nivoa.


Komisija za evropske integracije razmatra i usaglašava pitanja koja se nisu mogla riješiti na nivou radnih grupa. Na najvišem političkom nivou, Kolegij za evropske integracije (koji čine šefovi vlada države, oba entiteta i Brčko Distrikta) raspravlja i usaglašava pitanja koja se nisu mogla riješiti na drugim nivoima. Odluke koje se donose u okviru mehanizma koordinacije nisu pravno obavezujuće. Kada se kroz mehanizam koordinacije postigne dogovor, potrebno je da 14 tijela izvršne vlasti donese odluke i formalno ga potvrdi.

Mehanizam koordinacije korišten je 2017/18. godine za dostavu odgovora na Upitnik Komisije za izradu Mišljenja, koji su dostavljeni u februaru 2018. godine, kao i za odgovore na dodatna pitanja u februaru 2019. godine.

I svaka kantonalna vlada ima svog koordinatora za EU. Iako je Direkcija za evropske integracija odgovorna za ocjenjivanje usklađenosti propisa koji se usvajaju na nivou države s pravnom stečevinom EU, vlade dva entiteta i Brčko Distrikta provode vlastite ocjene usklađenosti.