Dokumenti izvršne vlasti u BiH

Vijeće ministara BiH - Odluka o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini
Vijeće ministara BiH - Program ekonomskih reformi za 2018-2020. godinu
Vijeće ministara BiH - Program ekonomskih reformi za 2020-2022. godinu
Vijeće ministara BiH - Akcioni plan za realizaciju prioriteta Analitičkog izvještaja Evropske komisije za 2019. godinu
Vijeće ministara BiH - Strategija usklađivanja propisa s pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara BiH - Strategija komuniciranja institucija Bosne i Hercegovine o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji 
Vijeće ministara BiH – Srednjoročni program rada za 2020 – 2022
Vijeće ministara BiH – Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine

Vlada FBiH – Program ekonomske stabilizacije i oporavka za 2020-2021. godinu
Vlada FBiH – Okvirna energetska strategija FBiH do 2035. godine
Vlada FBiH – Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina 

Vlada RS – Program rada za 2020. godinu
Vlada RS – Strategija razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine
Vlada RS – Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanјa Evropskoj uniji za 2017. godinu

Vlada BD – Strategija razvoja Brčko distrikta za period od 2021 do 2027. godine
Vlada BD – Strategija zaštite okoliša Brčko distrikta za period od 2016. do 2026.